Voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. membership aan de trendmodule van het Nederlands Interieur Instituut.

  1. Een membership van de Stichting Nederlands Interieur Instituut is geldig voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december)

  2. Members kunnen kiezen uit diverse vormen waarbij men zelf kiest voor:

  • Basistrendinformatie (via e-mails en trenddatabase).
• Bijbehorende abonnement Second Sight.
• Toegang tot trenddagen in voor- en najaar.
• De trend uitgave van Studio Edelkoort.
• Deelname aan de trendreizen.

  3. Een membership wordt geacht gecontinueerd te worden, tenzij opgezegd uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar.

  4. De uitgegeven trendinformatie is voor strikt persoonlijk gebruik van de deelnemer.

  5. Het Nederlands Interieur Instituut behoudt zich nadrukkelijk alle aan haar toekomende auteursrechten voor ten aanzien van de uitgaven van het NII. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of kenbaar gemaakt, in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Interieur Instituut.

  6. Opzeggingen dienen schriftelijk 2 maanden voor het beëindigen van het abonnement bij ons binnen te zijn. Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe wet in rondom verlenging- en opzegtermijnen van abonnementen voor consumenten. Deze wet geldt niet voor abonnementen op vakinformatie, die je uit hoofde van je beroep of bedrijf bent aangegaan. Het membership NII valt dus niet onder deze wet.

  Het Nederlands Interieur Instituut behoudt zich het recht voor op te treden tegen overtreders van het genoemde onder punt 4 en 5; overtreding kan leiden tot onmiddellijk royement van de deelnemer.

Vragen over events, trips of lidmaatschap?

Nederlands Interieur Instituut
Molenweg 71
6741 KK Lunteren
info@interieurinstituut.nl

Neem gerust contact met ons op:

Edvard Daamen
Astrid van Leeuwen